Lexikon Internet und Multimedia

KB

Kilobyte

1 Kilobyte entspricht 1.024 Bytes.Siehe auch Megabyte und Gigabyte.

Zurück