Lexikon Internet und Multimedia

GB

Gigabyte

1 Gigabyte entspricht 1.024 Megabyte. Siehe auch: Kilobyte.

Zurück